Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

Điều 119. cho mượn, cho ờ nhờ nhà ò thuộc sò hữu chung
1. Việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sồ hữu chung phải dược sự dồng ỷ bằng văn bản cùa tất cả các chủ sò hữu nhà à dó, trừ trường hợp cho mượn, cho ò nhờ phần nhà ở thuộc sở hữu riêng. Bên cho mượn nhà ở cỏ quyền dòì lại nhà à theo quy định cùa Bộ luật dân sự.
2. Các chù sở hữu nhà ỏ thuộc sở hữu chung có thể thòa thuận cừ người dại diện kỷ hợp đồng cho mượn, cho ò nhờ nhà ở.

Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở 1

Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

Điều 120. Các trường hdp chấm dút hợp đồng cho mượn, cho à nhờ nhà ờ
1. Thời hạn cho mượn, cho ò nhờ dã hểt.
2. Nhà ở cho mượn, cho ò nhờ không còn.
3. Bèn mượn, bôn ở nhờ nhà à chểt mà khì chểt không cỏ ai cùng chung sổng.
4. Nhà ồ cho mượn, cho ò nhờ có nguy cơ sập dổ hoặc thuộc diện dã cỏ quyết định gìảì tỏa, phá dỡ hoặc thu hồì dẩt của cơ quan nhà nước cỏ thầm quyền.
5. Theo thòa thuận cùa các bôn.