Cho thuê nhà ở

Điểu 99. Giá cho thuê nhà ờ
1. Giá cho thuê nhà ở do các bên thỏa thuận. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá cho thuê nhà ở thì không được vượt quá khung giá đó.
2. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng mà bên cho thuê nhà ở cải tạo nhà ỏ và được bên thuê nhà ở đồng ý thì bên cho thuê nhà ở được quyền diều chỉnh giá cho thuê nhà ở. Giá cho thuê nhà ở mới do các bên thoả thuận; trong trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê nhà ở theo quy định của pháp luật.

Cho thuê nhà ở 1

Cho thuê nhà ở

Điều 100. Cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung
1. Việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đổng ỷ bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung cho thuê phần nhà ở thuộc sở hữu của mình.
2. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có thể thỏa thuận cử người đại diện ký hợp đồng cho thuê nhà ở.

Điểu 101. Cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
1. Việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải đúng đối tượng. Bên thuê nhà ở phải sử dụng đúng mục đích, không được chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc cho thuê lại.
2. Đơn vị được giao quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm thực hiện quản lý việc sử dụng nhà ỏ, bảo trì, cải tạo theo quy định về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 102. Các trường hợp chấm dứt hợp đổng thuê nhà ở
1. Hop đồng thuê nhà ở hết hạn; trường hợp trong hộp đồng không xác định thời hạn thì họp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm dứt hộp đồng.
2. Nhà ở cho thuê không còn.
3. Bên thuê nhà ỏ chết mà khi chết không có aì cùng chung sổng.
4. Nhà ở cho thuê hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyểt định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điểu 103. Đơn phương chấm dút thực hiện hợp đồng thuê nhà ở
1. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chẩm dứt thực hiện hợp đồng khi bên thuê nhà ở cỏ một trong các hành vi sau dãy:
a) Không trả tiền thuê nhà ò theo thỏa thuận trong hợp đồng liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không cỏ lỷ do chỉnh đáng;
b) Sử dụng nhà ở không đủng mục đích như đã thỏa thuận;
c) Cổ ỷ làm hư hòng nhà ở cho thuê;
d) Sửa chữa, cảì tạo, đổi nhà ở dang thuê hoặc cho người khác thuê lại nhà ở dang thuê mà không có sự đồng ỷ cùa bên cho thuê nhà ở;
a) Làm mất trật tự, vệ sình môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cùa những người xung quanh dã dược bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ẩp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thử ba mà văn không khẳc phục.

2. Bên thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuè nhà ở khi bên cho thuê nhà ò có một trong các hành vi sau đày:
a) Không sừa chữa nhà ồ khi nhà ở có hư hỏng nặng;
b) Tăng giá cho thuê nhà ở bất hợp lỷ hoặc tăng giá mà không thông bảo cho bên thuê nhà ở bìểt trước theo thòa thuận;
c) Khi quyền sừ dụng nhà ồ bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

3. Bèn đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông bảo cho bồn kìa biết trước ít nhất một thảng, trừ trường hợp các bên có thòa thuận khảc.
4. Bèn dơn phương chấm dứt hợp dồng thuê nhà ở vì phạm quy định tại khoản 3 Điều này, nếu gây thiệt hại thl phải bồi thường theo quy định cùa pháp luật.

Điểu 104. Quyển tiếp tục thud nhà ờ
1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuô nhà ở vẫn còn thi bên thuê nhà ở dược tìểp tục thuô dển hết hạn hợp dồng. Người thừa kể có trảch nhiệm tiếp tục thực hiện hợp dồng thuè nhà ở dã kỷ kết trước đổ, trừ trường hợp các bên có thòa thuận khổc.
Trường hợp không cỏ người thừa kế theo quy định cùa pháp luật th) nhà ở dó thuộc quyền sở hữu nhà nước và người dang thuê nhà ồ dược tiếp tục thuê đến hết hạn hợp dồng.

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở dang cho thuê mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn th) bên thuè nhà ò dược tiếp tục thuê dển hết hạn hợp dồng; chủ sò hữu nhà ở mởì có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp dồng thuê nhà ở đã kỷ kểt trước đó, trừ trường hợp các bên có thòa thuận khổc

3. Khi bôn thuê nhà ở chết mà thời hạn thuô nhè ồ văn còn thì người dã cùng ở với bôn thuê nhà ò dược tiếp tục thuô dển hết hạn hợp dồng thuê nhà ò, trừ trường hợp các bên có thoà thuận khác.