Điều khoản về đổi nhà ở

Điều 109. Đổi nhà ỏ thuộc sở hữu chung
1. Việc đổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sỏ hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.
2. Trường hợp đổi nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung chỉ được đổi phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và bảo đảm không làm ảnh huởng đến quyền lợi của các chủ sở hữu chung khác.

Điều khoản về đổi nhà ở 1

Điều khoản về đổi nhà ở

Điều 110. Đổi nhà ỏ đang cho thuê
1. Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê phải thông báo cho bên thuê nhà ở biết về việc đổi nhà ở.
2. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở đến hết hạn hợp đồng đã ký với chủ sở hữu nhà ỏ cũ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. .

Điều 111. thanh toán giá trị chênh lệch
Khi đổi nhà ở mà có chênh lệch về giá trị thì các bên đổl nhà ở phải thanh toán giá trị chênh lệch dó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.