Điều khoản về thừa kế nhà ở

Điều 112. thừa kế nhà ỏ thuộc sỏ hữu chung hợp nhất
nhà ở thuộc sở hữu chung họp nhất mà người thừa kế là một hoặc các chủ sở hữu nhà ỏ’ thuộc sở hữu chung còn lại thì những người này được thừa kế nhà ở đó theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trường họp có người thừa kế không phải là chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất thì người thừa kế được thanh toán phần giá trị nhà ở mà họ được thừa kế.

Điều khoản về thừa kế nhà ở 1

Điều khoản về thừa kế nhà ở

Điểu 113. Thừa kế nhà ở thuộc sỏ hữu chung theo phần
Nhà ỏ thuộc sở hữu chung theo phần thì phần nhà ở của người để lại thừa kế được chia cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật; nếu nhà ở được bán để chia giá trị thi những người thừa kê được ưu tiên mua; nếu những người thừa kế không mua thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua phần thừa kế nhà ở đó và thanh toán cho những người thừa kế giá trị nhà ở đã mua.