Định mức lao động công nghệ – P1

1. Xây dựng cơ sỏ dữ liệu địa chính dối với trường hợp thực hiện đổng bộ việc chỉnh lý, hoàn thiện hoặc đo dạc lập mới bản đổ địa chính gắn với đăng ký, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho tất cả các thửa đất

Định mức lao động công nghệ - P1 1định mức lao động công nghệ” width=”659″ height=”875″ />

Định mức lao động công nghệ - P1 1

định mức lao động công nghệ

Ghi chú:
– Định mức quy định tại tiết 4.2 của bảng 1 chỉ được tính đối với các thửa đất đã được cấp GCN trước đây, nay thực hiện cấp đổi sang GCN mới.
– Định mức quy định tại tiết 4.3 của bảng 1 tính cho trường hợp thửa đất đã được cấp GCN nhưng không có tài sản, các trường hợp khác được điều chỉnh theo hệ số quy định tại bảng 2.
(1) Hệ số điều chỉnh định mức việc nhập, chuẩn hóa thông tin thửa đất theo loại thửa đất:

Định mức lao động công nghệ - P1 1

Định mức lao động công nghệ - P1 1

(2) Trường hợp cấp một GCN cho nhiều thửa đất thì các thửa đất nông nghiệp cấp chung một GCN được tính theo hệ số bằng (N X 28 + M X 6)/(M X 34), trong đó:
+ N là tổng số GCN cấp chung thửa trong một xã;
+ M là tổng số thửa được cấp chung GCN trong một xã;
+ 28 là số trường cẩn phải nhập của một GCN cấp cho nhiều thửa (gồm trường thông tin về chủ sử dụng và trường thông tin về GCN);
+ 6 là số trường thông tin của 01 thửa đất;
+ 34 là sô’ trường cần phải nhập của một thửa đất đã được cấp GCN nhưng không có tài
sản.