Định mức lao động công nghệ – P2

2. Xây dựng cơ sỏ dữ liệu địa chính dối với trường hợp dã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến dộng Đất đai

Định mức lao động công nghệ - P2 1định mức lao động công nghệ 2″ width=”663″ height=”535″ />

Định mức lao động công nghệ - P2 1định mức lao động công nghệ 3″ width=”662″ height=”862″ />

định mức lao động công nghệ

Ghi chú:
(1) Định mức quy định tại điểm 5 của bảng 3 tính cho thửa đất đã kê khai đăng ký và được cấp GCN nhưng không có tài sản trên đất. Trường hợp thửa đất chưa đăng kỷ, đăng ký nhưng chưa cấp GCN, thửa đất được cấp GCN có tài sản thì được điều chỉnh theo hệ số K1 X K2, trong đó:
– K1 tính theo quy định tại bảng 2;
– K2 tính theo quy định tại bảng 4.

Định mức lao động công nghệ - P2 1

(2) Trường hợp thông tin thuộc tính thửa đất đã được thể hiện dưới dạng sô’ phục vụ cho in GCN trước ngày Công văn số 1808/TCQLĐĐ-TTLTTTĐĐ ngày 16 tháng 12 năm 2009 thì định mức xây dựng dữ liệu thuộc tính thửa đất dược tính bằng 0,7 định mức quy định tại điểm 5 của bảng 3; trường hợp thông tin thuộc tính thửa đất đã được thể hiện dưới dạng số phục vụ cho in GCN theo Công văn số 1808/TCQLĐĐ-TTLTTTĐĐ ngày 16 tháng 12 năm 2009 thì định mức xây dựng dữ liệu thuộc tính thửa đất được tính bằng 0,5 định mức quy định tại điểm 5 của bảng