Định mức lao động công nghệ – P3

3. Hoàn thiện cơ sỏ dữ liệu địa chính đã xây dựng nhưng nội dung chưa theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT

Định mức lao động công nghệ - P3 1định mức lao động công nghệ 5″ width=”662″ height=”301″ />

Định mức lao động công nghệ - P3 1

Định mức lao động công nghệ - P3 1định mức lao động công nghệ 6″ width=”656″ height=”102″ />

định mức lao động công nghệ

Ghi chú:
(1) Định mức quy định tại tiết 4.2 của bảng 5 chỉ tính đối với các thửa đất đã có trong CSDL hiện có nhưng đã có biến động về dữ liệu không gian thửa đất.
(2) Định mức quy định tại tiết 5.3 của bảng 5 chỉ tính đối với các thửa đất đã có trong CSDL hiện có nhưng đã có biến động về dữ liệu thuộc tính thửa đất.
(3) Đối với các thửa đất chưa có trong CSDL thì áp dụng định mức theo quy định tại điểm 4 và điểm 5 của bảng 3 để thực hiện cập nhật bổ sung CSDL.

4. Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính
Bảng 6

Định mức lao động công nghệ - P3 1

Định mức lao động công nghệ - P3 1

Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính

5. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên

Bảng 7

Định mức lao động công nghệ - P3 1