Định mức vật tư và thiết bị – P1

1. Xây dựng cơ sỏ dữ liệu địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ việc chỉnh lý, hoàn thiện hoặc đo đạc lặp mói bản đồ địa chính gắn vói đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận và xây dựng cơ sỏ dữ liệu địa chính cho tất cả các thửa đất

Bảng 8

Định mức vật tư và thiết bị - P1 1định mức vật tư và thiết bị 1″ width=”658″ height=”189″ />

định mức vật tư và thiết bị

Ghi chú: Mức dụng cụ cho từng bước công việc tính theo hệ số tại bảng 9.

Bảng 9

Định mức vật tư và thiết bị - P1 1

Ghi chú: Riêng bước công việc quy định tại điểm 5 của bảng 9 đơn vị tính là ca/trang A4.
1.1. Dụng cụ

Định mức vật tư và thiết bị - P1 1