Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở

Điều 147. Giải quyết tranh chấp về nhà ỏ
1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải.
2. Tranh chấp về nhà ở do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở 1khiếu nại, tố cáo về nhà ở” width=”383″ height=”296″ />

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở

Điểu 148. Khiếu nạl, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
2. Trong thời gian khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, tổ chức, cá nhân vẫn phải thi hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhà ở hoặc bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì các bên có liên quan phải thi hành các quyết định hoặc bản án đó.