Quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai – P2

Điều 15. quản lý, bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu Đất đai
1. Nội dung quản lý cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm:
a) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin;
b) Quản lý hệ thống phần mềm để bảo đảm ổn định, an toàn cho toàn bộ hệ thống;
c) Quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu, dữ liệu truy cập và dữ liệu trên đường truyền. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, dữ liệu trên đường truyền và trong các bản sao lưu phục hồi phải dược bảo vệ với các giải pháp mã hóa và che giấu dữ liệu. Dữ liệu trên dường truyền sử dụng giải pháp mã hóa dữ liệu. Hệ thống phần mềm quản trị và cập nhật, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu phải có các giải pháp để kiểm soát việc truy cập vượt quá mức cho phép của ứng dụng hoặc ngưòi dùng vào cơ sở dữ liệu, theo dõi hoạt động của người sử dụng.

Quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai - P2 1

Quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

2. Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đối với hệ thống thông tin địa chính ỏ Trung ương.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cấp tỉnh và hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu đến các huyện; quản lý hệ thống phần mềm ứng dụng.
Đối với các huyện chưa có đủ điều kiện truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của địa phương.

4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng dất thuộc sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý, sao lưu cơ sở dữ liệu địa chính và cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh.
Đối với các huyện chưa có đủ điều kiện truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh thì Văn phòng dăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý, sao lưu cơ sở dữ liệu địa chính và cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai của địa phương.

5. Đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, định giá đất quản lý hệ thống phần mềm ứng dụng; quản lý, sao lưu cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất và cơ sở dữ liệu giá đất cấp tỉnh.
Đối với các huyện chưa có đủ điểu kiện truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh thì Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý, lưu giữ cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

6. Cơ sở dữ liệu đất đai phải được sao lưu vào các thiết bị nhớ để lưu theo dịnh kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để phòng tránh trường hợp sai hỏng, mất dữ liệu trong quá trình quản lý, sử dụng.
Dữ liệu sao lưu hàng tuần phải được lưu giữ tối thiểu trong 3 tháng; sao lưu hàng tháng phải được lưu giữ tối thiểu trong 1 năm; sao lưu hàng năm phải được lưu giữ vĩnh viễn và sao lưu được lưu trữ ít nhất tại 2 địa điểm.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm:
a) Quy chế quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai;
b) Quy trình quản trị cơ sở dữ liệu đất dai;
c) Quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai từ kết quả đăng ký biến động đất dai;
d) Quy trình tra cứu, cung cấp thông tin đất đai;
đ) Quy chế về bảo đảm an ninh, bảo mật thông tin và an toàn cho cơ sở dữ liệu đất đai;
e) Xây dựng đơn giá, quy định về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thu từ cung cấp thông tin đất đai theo đặc thù địa phương.

Điểu 16. Cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu đất dai
1. Căn cứ để cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu đất đai
a) Cơ sở dữ liệu địa chính được cập nhật, chỉnh lý thường xuyên theo các căn cứ sau:
– Hồ sơ giao đất hoặc hồ sơ cho thuê đất, hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận được lập sau khi xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
– Hồ sơ thu hồi đất;
– Hồ sơ đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất;
– Hổ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận, cấp lại Giấy chứng nhận bị mất; đính chính nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp;
– Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập mới hoặc diều chỉnh địa giới hoặc đổi tên dơn vị hành chính liên quan đến thửa đất, tài sản gắn liền với dất.
b) Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được cập nhật, chỉnh lý bổ sung theo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai đã dược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố.
c) Cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất được cập nhật, chỉnh lý theo kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong kỳ hoặc kết quả lập quy hoạch sử dụng đất của kỳ tiếp theo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
d) Cơ sở dữ liệu giá đất được cập nhật, chỉnh lý về những thay đổi theo các căn cứ sau:
– Bảng giá đất đã được ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, công bố;
– Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất;
– Hổ sơ chuyển quyền sử dụng đất;
– Văn bản điều chỉnh giá thuê đất.

2. Mức độ, tần suất thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai
a) Đối với cơ sỏ dữ liệu địa chính, việc cập nhật, chỉnh lý thông tin được thực hiện liên tục, thường xuyên ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đối với mỗi truờng hợp và phải được hoàn thành trước khi trao Giấy chứng nhận cho người được cấp Giấy chứng nhận;
b) Đối với cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được tổng hợp trong quá trình thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ và được cập nhật chính thức vào cơ sở dữ liệu trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố;
c) Đối với cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất được cập nhật, chỉnh lý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
d) Đối với cơ sở dữ liệu giá đất được cập nhật, chỉnh lý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bảng giá đất, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện.

3. Kiểm tra việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai
a) Các đơn vị làm nhiệm vụ xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu theo đơn vị hành chính cấp xã phải có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thông tin đã được phát hiện, chỉnh sửa và cập nhật vào hiện trạng hồ sơ địa chính trước khi nhập chính thức vào cơ sở dữ liệu đất đai. Kết quả cập nhật phải cho phép các biến động tiếp theo được thực hiện trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi sản phẩm được nghiệm thu và đưa vào vận hành tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp;
Văn phòng đăng ký quyển sử dụng đất cấp tỉnh, Văn phòng đăng kỷ quyền sử dụng đất cấp huyện vận hành bản sao cơ sở dữ liệu tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với cơ sở dữ liệu địa chính và cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đã được cập nhật. Tỷ lệ kiểm tra tối thiểu 10% số trường hợp cập nhật, chỉnh lý.