Quản lý sử dụng nhà ở sinh viên – P2

Điểu 21. Phương pháp xác định giá thuê nhà ở sinh viên

1. Công thức xác định:

Quản lý sử dụng nhà ở sinh viên - P2 1

Trong đó:
– Gt: là giá thuê nhà ở cho 1 sinh viên trong 1 tháng (đồng/sinh vién/tháng).
– Q,: là chi phí quản lý, vận hành của dự án hàng năm (đồng/năm).
– Bt: là chi phí bảo trì công trình bình quân năm (đổng/năm).
– Tdv: là các khoản thu từ kinh doanh dịch vụ trong khu nhà ở trong năm như: dịch vụ trông xe, dịch vụ căng tin, các khoản thu (nếu có) từ hoạt động thể thao (đồng/năm).
– S: là tổng diện tích sử dụng nhà ở cho thuê trong dự án nhà ở (m2).
– K: là hệ số phân bổ theo tầng cao trên nguyên tắc bảo toàn vốn và căn cứ vào điều kiện thuận tiện của từng khu nhà ở mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số K cho phù hợp tình hình thực tế; hệ số K này được xác định theo công thức sau:

Quản lý sử dụng nhà ở sinh viên - P2 1

Theo đó:
+ K,: là hệ số tầng thứ i
+ S,: là diện tích sử dụng của các căn hộ cho thuê tầng thứ i
+ m: là số tầng cho thuê
Chú thích:
+ “10”: là số tháng sinh viên thuê nhà ở trong 1 năm
+ “4”: là tiêu chuẩn diện tích ở cho 1 sinh viên (4m2/SV)
2. Cơ quan quản lý nhà ở sinh viên (đối với nhà ở sinh viên đang do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quản lý) hoặc Sở Xây dựng (đối với nhà ở sinh viên do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý) căn cứ quy định tại Điểu 20 và Điều 21 của Thông tư này để xây dựng giá thuê nhà ỏ sinh viên đang được giao quản lý và trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.

Điểu 22. Tổ chức quản lý vận hành nhà ở sinh viên
1. Đối với nhà ở sinh viên được đầu tư xây dựng mới theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg thì cơ quan quản lý nhà ở (nếu là nhà ở sinh viên thuộc Bộ, ngành trực thuộc trung ương) hoặc Sở Xây dựng địa phương quyết định lựa chọn đơn vị có năng lực chuyên môn để thực hiện quản lý vận hành nhà ở sinh viên.
Đối với nhà ở sinh viên là ký túc xá đang giao cho các cơ sở giáo dục quản lý thì tùy điều kiện cụ thể mà cơ sở giáo dục có thể trực tiếp hoặc thuê đơn vị có năng lực chuyên môn dể thực hiện vận hành nhà ở sinh vfên. Trường hợp bảo trì, cải tạo lại nhà ở sinh viên thì cơ sở giáo dục phải báo cáo để cơ quan quản lý nhà ở xem xét, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt kế hoạch bảo trì, cải tạo lại nhà ở dó. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, cơ sỏ giáo dục báo cáo với cơ quan quản lý nhà ở về tình hình quản lý sử dụng nhà ở sinh viên.

Quản lý sử dụng nhà ở sinh viên - P2 1

Tổ chức quản lý vận hành nhà ở sinh viên

2. Nguyên tắc quản lý vận hành nhà ở sinh viên:
a) Nhà ỏ sinh viên phải được quản lý chặt chẽ trong quá trình quản lý vận hành, không được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng;
b) Nhà ỏ sinh viên phải được bảo đảm an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường;
c) Các trang thiết bị của nhà ở sinh viên phải bảo đảm về yêu cầu ỏ, học tập, sinh hoạt bình thường của sinh viên;
d) Trường hợp đơn vị quản lý vận hành trực tiếp thu phí sử dụng các dịch vụ như điện, nước, trông giữ tài sản, internet …thì phải bảo đảm nguyên tắc không nhằm mục đích kinh doanh trong việc thu phí này;
đ) Đơn vị quản lý vận hành nhà ỏ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý vận hành nhà ở sinh viên theo nguyên tắc sử dụng đúng mục đích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt ăn, ở của sinh viên.

3. Nhà ở sinh viên phải có Ban tự quản do Hội nghị sinh viên trong khu nhà ở sinh viên bầu ra hàng năm và được đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên ra quyết định công nhận. Thành phần Ban tự quản nhà ở sinh viên có từ 05 đến 07 thành viên, bao gồm đại diện các sinh viên
thuê nhà ở và đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên do các cơ sỏ đào tạo giới thiệu trong số sinh viên được thuê nhà ở.
Ban tự quản nhà ở sinh viên có các quyền và trách nhiệm sau đây:
a) Tuyên truyền, vận động sinh viên chấp hành nội quy sử dụng nhà ở; ngăn ngừa và báo cáo kịp thời với đơn vị quản lý vận hành để có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm xảy ra trong khu nhà ở;
b) Tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường và hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao trong khu nhà ở;
c) Định kỳ hàng tháng, Ban tự quản nhà ở sinh viên có trách nhiệm báo cáo dơn vị quản lý vận hành nhà ở về tình hình chung và phản ánh những kiến nghị, đề xuất của sinh viên thuê nhà về những vấn đề liên quan đến quản lý vận hành nhà ỏ.

Điểu 23. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà ỏ sinh viên
1. Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở sinh viên.
2. chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc cho thuê lại phần diện tích đã thuê.
3. Đưa người khác vào ở trong phòng ở thuê của mình; tiếp khách trong phòng quá giờ quy định.
4. Tạo ra hoặc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, pháo nổ, chất nổ, chất gây cháy, hóa chất độc hại; tạo ra hoặc tàng trữ, sử dụng dưới mọi hình thức các chất ma túy và các chế phẩm độc hại.
5. Tàng trữ, lưu hành hoặc truyền bá phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc và các văn hoá phẩm có nội dung không lành mạnh theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, mại dâm dưới bất cứ hình thức
nào.
7. Có hành động, tác phong thiếu văn hoá; tụ tập gây rối mất trật tự trị an dưới bất kỳ hình thức nào; gây ô nhiễm môi trường; gây tiếng ồn vượt quá mức quy định.
8. Cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian phần sử dụng chung; phá hoại hoặc tự ỷ sử dụng diện tích sử dụng chung, tài sản công trong khu nhà ở trái mục đích quy định.
9. Nuôi gia súc, gia cầm trong phòng ở thuê, khu nhà ở sinh viên.
10. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.