Quyết định số 22/2013/QĐ-TT về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở – P2

Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện
1. Trong năm 2013, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương phải thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng theo dúng quy định của Quyết định này đối với khoảng 71.000 hộ (theo danh sách các địa phương đã báo cáo đoàn giám sát của ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012).
2. Trong năm 2014, các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này đối với các hộ thuộc diện dược hỗ trợ nhưng các địa phương mới rà soát, thống kê, báo cáo năm 2013.

Quyết định số 22/2013/QĐ-TT về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở - P2 1

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương
a) Bộ Xây dựng:
– Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quyết định này; đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
– Bố trí kinh phí cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách từ nguồn chi thường xuyên được giao bổ sung hàng năm cho Bộ Xây dựng.
b) Bộ Kê’ hoạch và Đầu tư:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cân đối, bô’ trí vốn ngân sách trung ương cho các địa phương trong kê’ hoạch 2013 và giai đoạn tiếp theo.
c) Bộ Tài chính:
Phối hợp với Bộ Xây dựng bô’ trí vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh để hỗ trợ cho các hộ thuộc diện được hỗ trợ.
d) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:
Hướng dẫn việc xác nhận đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương phối hợp với sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện chính sách.

2. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương
a) Công bô’ công khai về đối tượng, tiêu chuẩn được hỗ trợ, lập danh sách hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn;
b) Gửi kê’ hoạch hỗ trợ trên địa bàn đã được phê duyệt về Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì, đồng thời gửi Bộ Tài chính để bô’ trí vốn;
c) Chỉ đạo công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
d) Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với các ban ngành chức năng rà soát, kiểm tra, đảm bảo đúng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ;
đ) Giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của tĩnh để triển khai thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định này, thiết kế một số mẫu nhà ở phù hợp để các hộ gia đình tham khảo, lựa chọn;
e) Bô’ trí đủ vốn đối ứng và kinh phí quản lý triển khai thực hiện Chính sách theo quy định tại Quyết định này, Chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động cộng đồng giúp đỡ hộ người có công với cách mạng về nhà ở.
Ngoài nguồn vốn và số vốn quy định tại Điều 3 và Điều 5 của Quyết định này, tùy điều kiện thực tế, các địa phương hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình được hỗ trợ;
g) Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo không để xảy ra thất thoát, tiêu cực;
h) Hàng tháng có báo cáo nhanh, 3 tháng một lần có báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chính sách gửi về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điểu 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2013.

Điều 10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.