Quyết định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ – P1

Điểu 1. Giao Bộ Xây dựng tổ chức quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ. Nhà ở công vụ của Chính phủ theo Quyết định này bao gồm: Quỹ nhà ở công vụ hiện do Văn phòng Chính phủ đang quản lý; nhà ở do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan triển khai mua hoặc được đầu tư xảy dựng để đáp ứng nhu cầu về nhà ở công vụ của Chính phủ trong từng giai đoạn cụ thể.

Quyết định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ - P1 1

Quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ

Điểu 2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai việc tiếp nhận quỹ nhà ở công vụ hiện do Văn phòng Chính phủ bàn giao sang, đầu tư xây dựng hoặc mua nhà ở để làm nhà ở công vụ của Chính phủ.
2. Tổ chức quản lý nhà ở công vụ bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không để thất thoát.
3. Thực hiện cho thuê nhà ở công vụ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Quyết định này.
4. Tổ chức quản lý vận hành, bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ theo đúng quy định của pháp luật.
5. Giải quyết các vi phạm trong việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
6. Được ủy quyền cho đơn vị có chức năng quản lý nhà ở thuộc Bộ trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ quy định tại Quyết định này.

Điểu 3. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ
1. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ là tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có chức năng và năng lực chuyên môn về quản lý vận hành nhà ở.

2. Giao Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo nguyên tắc:
a) Trường hợp nhà ở công vụ nằm trong khu nhà ở, khu đô thị, trong chung cư đang có đơn vị quản lý vận hành thì giao cho đơn vị đó quản lý vận hành.
b) Trường hợp nhà ở công vụ nằm trong khu nhà ở, khu đô thị, trong chung cư chưa có đơn vị quản lý vận hành thì Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị dăng kỷ quản lý vận hành nhà ở công vụ đó.

3. Việc giao đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ của Chính phủ được thực hiện thông qua hợp đồng ủy quyền được ký kết giữa Bộ Xây dựng với đơn vị được lựa chọn. HỢp đổng ủy quyền phải thể hiện các nội dung chính như sau:
a) Phạm vi ủy quyền bao gồm: số lượng, tên, địa chỉ nhà ở công vụ được ủy quyền quản lý vận hành, cho thuê.
b) Nội dung ủy quyền bao gồm: Quản lý vận hành, cho thuê và bảo trì nhà ỏ.
c) Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại Điều 8 của Quyết định này.
d) Kinh phí thực hiện các nội dung ủy quyền được lấy từ tiền thuê nhà ở theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Quyết định này.

4. Trườnq hợp mua một số tầng hoặc một số căn hộ trong nhà chung cư để làm nhà ở công vụ thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ được sử dụng kinh phí bảo trì (2%) trích tù tiền mua nhà ở làm nhà ở công vụ nêu trên và có trách nhiệm trả lại ngân sách nhà nước kinh phí bảo trì từ tiền cho thuê nhà theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 8 của Quyết định này.

Điều 4. Đối tượng, điểu kiện được thuê và tiêu chuẩn sử dụng nhà ỏ công vụ của Chính phủ
1. Đối tượng được thuê nhà ở công vụ của Chính phủ theo Quyết định này bao gồm:
a) Cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển công tác từ địa phương về làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội (ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam) cấp Trung ương có phụ cấp chức vụ từ 1,1 trở lên.
b) Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được điều động, luân chuyển công tác về làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương (không phụ thuộc vào chức vụ được giao).
c) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Điều kiện được thuê nhà ở công vụ
Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được bố trí cho thuê nhà ở công vụ phải là người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại thành phố nơi đến công tác.

3. Việc bố trí cho các đối tượng trên thuê nhà ở phải đảm bảo theo tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ được quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ.
Trường hợp do không có đủ loại nhà ở công vụ để bố trí đúng tiêu chuẩn sử dụng thì Bộ Xây dựng xem xét bố trí cho thuê phù hợp với điều kiện thực tế.