Quyết định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ – P2

Điểu 5. Trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ

1. Cán bộ, công chức thuộc diện được thuê nhà ở công vụ quy định tại Điểu 4 của Quyết định này nếu có nhu cầu thuê nhà ở công vụ thì gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu diện), hồ sơ gồm:
a) 01 đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ (theo mẫu do Bộ Xây dựng quy định) đã có xác nhận của cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về việc chưa có nhà ở quy định tại Khoản 2 Điểu 4 của Quyết định này.
b) 01 bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận của cơ quan ra quyết định hoặc co quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức.

Quyết định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ - P2 1

2. Căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có của Chính phủ, hồ sơ của người đề nghị và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ, Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc bố trí cho thuê nhà bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của người đề nghị. Trường hợp không bố trí cho thuê được thì Bộ Xây dựng phải có văn bản trả lời cho người đề nghị biết rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của người đề nghị.

3. Bộ Xây dựng gửi Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau (mỗi nơi 01 bản) để phối hợp trong việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ:
a) Gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ và người được thuê để làm căn cứ tiến hành ký kết hợp đồng thuê và thực hiện việc cho thuê.
b) Gửi cho cơ quan đang trực tiếp quản lý người thuê để biết và phối hợp.

4. Căn cứ Quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Bộ Xây dựng, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ và người được thuê tiến hành kỷ kết hợp đồng thuê nhà ỏ theo quy định sau:
a) Hai Bên trực tiếp trao đổi và ký kết hợp đồng (theo mẫu do Bộ Xây dựng quy định).
b) Giá cho thuê nhà ở theo quy định tại Điểu 6 Quyết định này.
c) Thời hạn cho thuê nhà theo thời hạn mà cán bộ, công chức được bổ nhiệm, diều động, luân chuyển công tác nhưng tối đa không quá năm (05) năm.
Khi hết hạn hợp đồng mà người thuê vẫn thuộc diện được tiếp tục thuê nhà ở công vụ thì hai Bên tiến hành ký kết hợp đồng mới theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều này.
d) Đối với nhà ở công vụ đang cho thuê (đã kỷ hộp đồng cho thuê) trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì đơn vị quản lý vận hành và người đang thuê nhà ở tiến hành kỷ kết hợp đồng cho thuê mà không phải thực hiện theo trình tự thủ tục nêu trên.
đ) Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm gửi hộp đồng đã được hai Bên kỷ kết cho Bộ Xây dựng và cơ quan đang trực tiếp quản lý người thuê, mỗi đơn vị 01 bản chính.

Điểu 6. Giá cho thuê nhà ờ công vụ và tiền sử dụng các dịch vụ
1. Giao Bộ Xây dựng quyết định giá cho thuê nhà ở công vụ theo nguyên tắc đảm bảo kinh phí quản lý vận hành, bảo trì, cho thuê nhà ở công vụ (trong giá cho thuê nhà ở công vụ không tính tiền sử dụng đất, không tính chi phí khấu hao vốn đầu tư xây dựng), phù hợp với từng loại nhà ở công vụ và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

2. Đối với nhà ở công vụ đang cho thuê mà đơn vị quản lý vận hành đã ký hợp đồng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì đơn vị quản lý vận hành thực hiện ký kết lại hợp đồng theo giá quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Tiền sử dụng các dịch vụ
Tiền sử dụng các dịch vụ như tiền sử dụng điện, nước, điện thoại, internet, trông giữ xe và các dịch vụ khác do người thuê trực tiếp chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hai Bên ký kết. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở kỷ hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ thì người thuê có trách nhiệm nộp tiền sử dụng dịch vụ cho đơn vị quản lý vận hành để trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ đó.

Điểu 7. Thanh toán và quản lý sử dụng tiền thuê nhà ở công vụ
1. Thanh toán tiền thuê nhà ở:
a) Tiền thuê nhà ở được tính trên cơ sở giá cho thuê nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều 6
Quyết định này và diện tích sàn sử dụng của ngôi (căn) nhà được thuê.
b) Người thuê nhà ở có trách nhiệm thanh toán tiền thuê nhà ở trực tiếp cho đơn vị quản lý vận hành hàng tháng theo hợp đồng ký kết.
c) Trường hợp người thuê nhà ở không trả tiền thuê nhà trong 03 tháng liên tục thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý người thuê nhà biết. Cơ quan quản lý người thuê nhà có trách nhiệm khấu trừ tiền lương của người thuê nhà để trả cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ.

2. Quản lý sử dụng tiền thuê nhà ở công vụ:
a) Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm thu và quản lý tiền thuê nhà ở công vụ, mở khoản mục riêng trong tài khoản của mình và mở sổ sách riêng để quản lý, theo dõi việc thu, chi tiền thuê nhà ở.
b) Tiền thuê nhà ở phải được quản lý chặt chẽ, không để thất thoát và chỉ được sử dụng vào mục đích quản lý vận hành và bảo trì nhà ở công vụ. Việc thu chi, hạch toán tiền thuê nhà ở công vụ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Trong trường hợp tiền thuê nhà không đủ chi cho công tác quản lý vận hành, bảo trì nhà ở thì ngân sách nhà nước cấp bổ sung, được dự toán trong kinh phí hàng năm của Bộ Xây dựng.