Quyết định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ – P3

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Bên cho thuê nhà ỏ (đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ):
1. Quyền của Bên cho thuê:
a) Ký hợp đồng cho thuê nhà ở đúng đối tượng và điều kiện theo quy định.
b) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở thuê; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý vi phạm về quản lý sử dụng nhà ở.
c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng do lỗi của Bên thuê gây ra và phải bồi thường thiệt hại (nếu có).
d) Thu hồi và yêu cầu Bên thuê giao lại nhà trong trường hợp nhà ở công vụ thuộc diện bị thu hổi và trường hợp một trong hai Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định.
đ) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà và đúng thời hạn đã cam kết.
e) Thông báo cho cơ quan quản lý người thuê nhà và yêu cầu cơ quan quản lý người thuê nhà có trách nhiệm khấu trừ tiền lương của người thuê nhà để trả tiền thuê nhà trong trường hợp người thuê nhà không trả tiền thuê trong 03 tháng liên tục.
g) Được kinh doanh cho thuê phần diện tích nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước gắn với nhà ở công vụ (nếu có) để bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà ở công vụ.
h) Đơn phương chấm dứt hợp đổng trong trường hợp nhà ở công vụ bị thu hổi theo quy định tại Điều 11 của Quyết định này.

Quyết định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ - P3 1

Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ

2. Trách nhiệm của Bên cho thuê:
a) giao nhà cho Bên thuê theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng.
b) Xây dựng Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ kèm theo hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ và hướng dẫn Bên thuê các quy định về quản lý sử dụng nhà ở.
c) Bảo đảm quyền sử dụng nhà ở của Bên thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở.
d) Thu tiền thuê nhà ở đầy đủ, đúng thời hạn; sử dụng tiền thuê nhà ở đúng mục đích; trường hợp mua một số tầng hoặc một số căn hộ trong nhà chung cư để làm nhà ở cóng vụ thì
Bên cho thuê phải trích từ tiền cho thuê nhà ở công vụ để trả lại cho ngân sách nhà nước kinh phí bảo trì (2%).
đ) Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương đảm bảo an ninh trật tự đối với nhà ở công vụ cho thuê.
e) Quản lý vận hành, cho thuê nhà ở, bảo trì phần sở hữu chung và sở hữu riêng của nhà ở cho thuê theo quy định.
g) Sửa chữa những hư hỏng mà không phải do lỗi của Bên thuê gây ra.
h) Hướng dẫn Bên thuê ký kết các hợp đồng dịch vụ với các bên cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Quyết định này và hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cư trú cho người thuê nhà theo quy định.
j) Báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình quản lý vận hành, cho thuê nhà ở định kỳ 6 tháng 1 lần và đột xuất khi có yêu cầu.

Điểu 9. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê nhà ỏ
1. Quyền của Bên thuê:
a) Ký hợp đồng thuê nhà ở và nhận nhà ở theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng.
b) Được sử dụng nhà ở công vụ để ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình.
c) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở, trang thiết bị (nếu có) đang thuê mà không phải do lỗi của mình gây ra.
d) Được bố trí nhà ở khác trong trường hợp nhà ở công vụ đang thuê phải cải tạo hoặc xây dựng lại.
đ) Được tiếp tục thuê nhà ở khi hết hạn thuê nhà mà vẫn thuộc đối tượng và có đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ.
e) Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên cho thuê không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm với Bên thuê.

2. Nghĩa vụ của Bên thuê:
a) Sử dụng nhà ở đúng mục đích; giữ gìn nhà ở và các trang thiết bị kèm theo (nếu có).
b) Trả đủ tiền thuê nhà hàng tháng theo hợp đồng cho Bên cho thuê; trả đủ tiền sử dụng điện, nước, điện thoại, internet, trông giữ xe và các dịch vụ khác với bên cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Quyết định này.
c) Không được chuyển đổi, chuyển nhượng quyển thuê hoặc cho thuê lại nhà ở công vụ dưới bất kỳ hình thức nào. Không được tự ý cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ (trừ những nội dung quy định tại Điểm d Khoản này) và bổi thường thiệt hại nếu để mất hoặc làm hư hỏng các trang thiết bị kèm theo nhà ở được thuê.
d) Sửa chữa những hư hỏng nhỏ của nhà ở, trang thiết bị và thay thế các trang thiết bị thông dụng, rẻ tiền gắn với nhà ở đang thuê.
đ) Chấp hành đầy đủ những quy định trong Bản nội quy sử dụng nhà ỏ và các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong khu vực cư trú; thực hiện đầy dủ các quy định của pháp luật về đăng ký cư trú cho bản thân và các thành viên trong gia đình khi chuyển đến nhà được thuê.
e) Trả lại nhà đang thuê trong trường hợp nhà ở thuộc diện bị thu hồi và trường hợp đơn phương chấm đứt hợp đồng; chấp hành quyết định về thu hồi nhà ở công vụ của cơ quan có thẩm quyền.
1. Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ của cán bộ, công chức thuộc cơ quan mình về việc người đó chưa có nhà ở tại địa phương nơi đến công tác theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định này và chịu trách nhiệm về việc xác nhận đó.
2. Có trách nhiệm trích tiền lương của người thuê nhà để trả cho Bên cho thuê nhà khi nhận được thông báo của Bên cho thuê nhà về việc người thuê không trả tiền thuê nhà 3 tháng liên tục và thông báo rõ cho người thuê nhà đó biết.
3. Thông báo bằng văn bản cho Bộ Xây dựng và Bên cho thuê nhà ở công vụ biết khi người thuê nhà thuộc cơ quan mình hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ hoặc chuyển công tác hoặc nghỉ công tác hoặc nghỉ hưu.