Quyết định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ – P5

Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:
a) Tổ chức quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quyết định này; ban hành mẫu đơn xin thuê nhà ở công vụ và mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ; ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản và giá cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ phù hợp với từng loại nhà ở công vụ và điều kiện cụ thể của từng địa phương.
b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định này và các nhiệm vụ khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao.
c) Báo cáo tình hình quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
d) Đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định này khi cần thiết.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ.
b) Cấp kinh phí cho Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ, mua nhà ở để làm nhà ở công vụ, kinh phí trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bố trí kinh phí bổ sung cho việc quản lý vận hành, bảo trì nhà ỏ công vụ khi tiền thuê nhà không đủ, kinh phí lập hồ sơ nhà ỏ công vụ theo quy định tại Quyết định này.
c) Hướng dẫn việc thu chi, hạch toán tiền cho thuê nhà ở công vụ và thủ tục thanh quyết toán các khoản kinh phí được cấp nêu tại Điểm b Khoản này.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
Bố trí dự toán vốn đầu tư phát triển hàng năm cho Bộ Xây dựng để mua, đầu tư nhà ở công vụ của Chính phủ và trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ phù hợp với nhu cầu theo từng giai đoạn cụ thể.
4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm bàn giao quỹ nhà ở công vụ hiện đang quản lý cho Bộ Xây dựng trong Quý IV năm 2013.

5. ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
a) Phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc đầu tư xây dựng, mua nhà ở để làm nhà ở công vụ của Chính phủ và tổ chức thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ theo đề nghị của Bộ Xây dựng.
b) Chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến việc cho thuê và quản lý vận hành nhà ở công vụ trên địa bàn.

Điều 16. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 775/QĐ- TTg ngày 17 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và sử dụng nhà ở công vụ tại khu Hoàng Cầu, ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 17. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và người thuê nhà ở công vụ của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./