Thẻ: chỉnh lý

Quy trình chỉnh lý tài liệu đất đai

Sơ đồ quy trình chỉnh lý tài liệu đất đai tài liệu đất đai” width=”418″ height=”246″ /> 1.1. chỉnh lý tài liệu dạng giấy 1.1.1. Công tác chuẩn bịa) Lập kế hoạch chỉnh lý tài liệu;b) Giao nhận tài liệu, vận chuyển đến nơi chỉnh lý; vệ sinh sơ bộ tài liệu;c) Soạn thảo các