Thẻ: chủ sở hữu

Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở

Nội dung bài viết:Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ởĐiểu 149. Xử lý đối với người vi phạm pháp luật về nhà ở1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu

Quy định về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước – P5

Nội dung bài viết:Điểu 40. Quy định về việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh viên thuộc sỏ hữu nhà nướcĐiểu 40. Quy định về việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh viên thuộc sỏ hữu nhà nước 1. Việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh

Sở hữu nhà ở

Nội dung bài viết:Sở hữu nhà ởĐiều 9. chủ sở hữu nhà ỏ và đối tượng dược sở hữu nhà ỏ1. Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân tạo lập hợp pháp nhà ở; trường hợp chủ sở hữu nhà ở có yêu cầu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thế chấp nhà ở

Nội dung bài viết:Thế chấp nhà ởĐiều 114. Điều kiện thế chấp nhà ỏchủ sở hữu nhà ỏ được thế chấp nhà ở để bảo đảm thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ nếu giá trị của nhà ở đó lớn hon tổng giá trị các nghĩa vụ nhưng chỉ được thế chấp tại một

Mua bán nhà ở

Nội dung bài viết:Mua bán nhà ởĐiểu 94. Giá mua bán nhà ỏgiá mua bán nhà ỏ do các bên thỏa thuận. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá mua bán nhà ở thì không được vượt quá khung giá dó. Mua bán nhà ở Điểu 95. Mua bán nhà ở trả

Điều khoản về đổi nhà ở

Nội dung bài viết:Điều khoản về đổi nhà ởĐiều 109. Đổi nhà ỏ thuộc sở hữu chung1. Việc đổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sỏ hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.2. Trường hợp đổi nhà ở thuộc sở

Quản lý cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước – P3

Nội dung bài viết:Quản lý cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcĐiểu 28. Hợp đổng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước1. hợp đồng thuê nhà ỏ cũ thuộc sở hữu nhà nước phải có các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP

Tặng cho nhà ở

Nội dung bài viết:Tặng cho nhà ởĐiểu 107. Tặng cho nhà ò thuộc sỏ hữu chung1. Trường hợp tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.2. Trường hợp tặng cho nhà

Cho thuê nhà ở

Nội dung bài viết:Cho thuê nhà ởĐiểu 99. Giá cho thuê nhà ờ1. Giá cho thuê nhà ở do các bên thỏa thuận. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá cho thuê nhà ở thì không được vượt quá khung giá đó.2. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng mà bên cho

Phá dỡ nhà ở

Nội dung bài viết:Phá dỡ nhà ởĐiều 83. Các trường hợp nhà ỏ phải phá dỡ1. Nhà ỏ bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ sập đổ đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng công trinh xây dựng.2. nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để