Thẻ: chuyển nhượng

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất – P1

Điều 173. quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất1. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.2. Tổ chức được Nhà nước

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P1

Điểu 13. Quy định vể việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 14 của Nghị định này; mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ

Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đat; góp vốn bang quyến sử dụng đất1. Người sử dụng đất đựợc thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thụê lại, thừa kế, tặng

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất – P2

Điều 175. quyền và nghĩa vụ cùa tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hang năm1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ

Cho thuê nhà ở

Điểu 99. Giá cho thuê nhà ờ1. Giá cho thuê nhà ở do các bên thỏa thuận. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá cho thuê nhà ở thì không được vượt quá khung giá đó.2. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng mà bên cho thuê nhà ở cải tạo nhà

Thu hồi đất, trưng dụng đất – P4

Điều 71. cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất1. Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 70 của Luật này.2. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau