Thẻ: cơ sở dữ liệu

Luật đất đai – Quy định chung – P1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về chế độ sở hữu Đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sờ hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản ly về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyên và nghĩa vụ

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai – P2

Điều 9. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối vói trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động Đất đai 1. Công tác chuẩn bị (Bước 1)Bao gồm những công việc sau. đây:a) Lập kế hoạch thực hiện;b) Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ,

Định mức lao động công nghệ – P3

3. Hoàn thiện cơ sỏ dữ liệu địa chính đã xây dựng nhưng nội dung chưa theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT định mức lao động công nghệ 5″ width=”662″ height=”301″ /> định mức lao động công nghệ 6″ width=”656″ height=”102″ /> định mức lao động công nghệ Ghi chú:(1) Định mức

Định mức lao động công nghệ – P2

2. Xây dựng cơ sỏ dữ liệu địa chính dối với trường hợp dã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến dộng Đất đai  định mức lao động công nghệ 2″ width=”663″ height=”535″ /> định mức lao động công nghệ 3″ width=”662″ height=”862″ /> định mức lao động công nghệ Ghi

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai – P4

Điểu 10. Hoàn thiện cơ sỏ dữ liệu địa chính đã xây dựng nhưng nội dung chưa theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT1. Công tác chuẩn bị (Bước 1)Bao gồm những công việc sau đây:a) Lập kế hoạch thực hiện;b) Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ