Thẻ: Đất đai

Luật đất đai – Quy định chung – P1

Nội dung bài viết:Luật đất đaiĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về chế độ sở hữu Đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sờ hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản ly về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất

Thủ tục hành chính về đất đai

Nội dung bài viết:Thủ tục hành chính về đất đaiĐiều 195. Các thủ tục hành chính về Đất đai1. Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm:a) Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;b) Thù tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền

Trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai

Nội dung bài viết:Trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đaiĐiều 22. Nội dung quản lý nhà nước về Đất đai1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý

Địa giới hành chính

Nội dung bài viết:Địa giới hành chínhĐiều 29. địa giới hành chính 1. Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước.Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất – P4

Nội dung bài viết:Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtĐiều 48. Công bố công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tĩnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai – P2

Nội dung bài viết:Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Điều 9. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối vói trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động Đất đai 1. Công tác chuẩn bị (Bước 1)Bao gồm những công việc sau. đây:a) Lập kế