Thẻ: đất nông nghiệp

Luật đất đai – Quy định chung – P3

Điều 10. Phân loại ĐấtCăn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:a) đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;b) Đất trồng cây lâu năm;c) Đất rừng sản xuất;d) Đất

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất – P1

Điều 35. Nguyên tắc lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.2. Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy

Đất nông nghiệp – P1

Điều 129. Hạn mức giao đất nông nghiệp1. hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc

Đất nông nghiệp – P2

Điều 132.1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để

Thời hạn sử dụng đất

Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dàiNgười sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:1. đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;2. đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật