Thẻ: đất ở

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư – P2

Điều 78. bồi thường về Đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tô chức kinh tê, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, CO’ sở tôn giáo1. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nông nghiệp

Trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai

Điều 22. Nội dung quản lý nhà nước về Đất đai1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.3.

Đất phi nông nghiệp – P1

Điều 143. đất ở tại nông thôn1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quỵ hoạch sử

Thời hạn sử dụng đất

Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dàiNgười sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:1. đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;2. đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật