Thẻ: đất rừng

Đất nông nghiệp – P3

Điều 137. đất rừng đặc dụng1. Nhà nước giao đất rừng đặc dụng cho tổ chức quản lý rừng đặc dụng để quản lý, bảo vệ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được 2. Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất – P1

Điều 35. Nguyên tắc lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.2. Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy

Thời hạn sử dụng đất

Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dàiNgười sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:1. đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;2. đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật