Thẻ: địa chính

Định mức lao động công nghệ – P3

3. Hoàn thiện cơ sỏ dữ liệu địa chính đã xây dựng nhưng nội dung chưa theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT định mức lao động công nghệ 5″ width=”662″ height=”301″ /> định mức lao động công nghệ 6″ width=”656″ height=”102″ /> định mức lao động công nghệ Ghi chú:(1) Định mức

Định mức lao động công nghệ – P2

2. Xây dựng cơ sỏ dữ liệu địa chính dối với trường hợp dã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến dộng Đất đai  định mức lao động công nghệ 2″ width=”663″ height=”535″ /> định mức lao động công nghệ 3″ width=”662″ height=”862″ /> định mức lao động công nghệ Ghi

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai – P4

Điểu 10. Hoàn thiện cơ sỏ dữ liệu địa chính đã xây dựng nhưng nội dung chưa theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT1. Công tác chuẩn bị (Bước 1)Bao gồm những công việc sau đây:a) Lập kế hoạch thực hiện;b) Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ

Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Điều 120. Hệ thống thông tin Đất đai1. Hệ thống thông tin đất đai được thiết kế tổng thể và xây dựng thành một hệ thống thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu; theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, quôc tê được công nhận tại Việt Nam. 2. Hệ