Thẻ: điều khoản thi hành

Điều khoản thi hành luật đất đai

Điều 210. điều khoản chuyển tiếp1. Người được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm thì