Thẻ: định mức

Định mức lao động công nghệ – P3

3. Hoàn thiện cơ sỏ dữ liệu địa chính đã xây dựng nhưng nội dung chưa theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT định mức lao động công nghệ 5″ width=”662″ height=”301″ /> định mức lao động công nghệ 6″ width=”656″ height=”102″ /> định mức lao động công nghệ Ghi chú:(1) Định mức

Định mức lao động công nghệ – P2

2. Xây dựng cơ sỏ dữ liệu địa chính dối với trường hợp dã thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến dộng Đất đai  định mức lao động công nghệ 2″ width=”663″ height=”535″ /> định mức lao động công nghệ 3″ width=”662″ height=”862″ /> định mức lao động công nghệ Ghi

Định mức lao động công nghệ – P1

1. Xây dựng cơ sỏ dữ liệu địa chính dối với trường hợp thực hiện đổng bộ việc chỉnh lý, hoàn thiện hoặc đo dạc lập mới bản đổ địa chính gắn với đăng ký, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho tất cả các

Định mức vật tư và thiết bị – P1

1. Xây dựng cơ sỏ dữ liệu địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ việc chỉnh lý, hoàn thiện hoặc đo đạc lặp mói bản đồ địa chính gắn vói đăng ký, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận và xây dựng cơ sỏ dữ liệu địa chính cho tất cả các