Thẻ: đô thị

Thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chi tiết

Điểu 10. Xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng tầm nhìn1. Cụ thể hóa các công trình điểm nhấn được xác định từ quy hoạch phân khu, định hình thiết kê’ kiến trúc công trình phù hợp với tính chất sử dụng và tạo thụ cảm tốt.2.

Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân

Điểu 41. Hình thức phát triển nhà ỏ riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân1. Phát triển nhà ở riêng lẻ là việc hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng nhà ở trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của mình.2. Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của

Đất phi nông nghiệp – P1

Điều 143. đất ở tại nông thôn1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quỵ hoạch sử

Quy định chung về quản lý đầu tư phát triển đô thị – P1

Điểu 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnh:Nghị định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị; thực hiện

Khu vực phát triển đô thị – P3

Điểu 8. Về thẩm quyển phê duyệt khu vực phát triển đô thịThẩm quyền phê duyệt khu vực phát triển đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. khu vực phát triển đô thị 3″ width=”476″ height=”317″ /> Khu vực phát triển đô thị Điều 9. Điều chỉnh khu

Khu vực phát triển đô thị – P1

Điểu 3. Về trách nhiệm lập, thẩm định hổ sơ để xuất khu vực phát triển đô thị1. Trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đối với khu vực phát triển đô thị thuộc địa giới hành chính của 01 tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương:a) Uỷ ban