Thẻ: hỗ trợ nhà ở

Thông tư số 18/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở

Nội dung bài viết:Xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ởĐiều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư sô’ 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày

Tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở

Nội dung bài viết:Điều 8. tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nướcĐiều 8. tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước 1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện giải ngân khoản cho vay tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng đối với ngân hàng trên cơ sở dư nợ cho vay của ngân hàng

Cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng

Nội dung bài viết:Cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàngĐiểu 3. Điều kiện cho vayNgoài các điều kiện cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 05 năm 2013