Thẻ: hợp đồng

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P3

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiều 16. hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ỏ xã hội1. Việc mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải được lập thành văn bản theo đúng hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng quy định và ban hành.2. Hợp đồng

Phát triển nhà ở tái định cư – P4

Nội dung bài viết:Mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cưĐiều 13. Mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư1. Căn cứ kế hoạch phân bổ số lượng nhà ỏ tái định cư đã được phê duyệt, Chủ đầu tư khu nhà ở tái định cư, công trình nhà

Thế chấp nhà ở

Nội dung bài viết:Thế chấp nhà ởĐiều 114. Điều kiện thế chấp nhà ỏchủ sở hữu nhà ỏ được thế chấp nhà ở để bảo đảm thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ nếu giá trị của nhà ở đó lớn hon tổng giá trị các nghĩa vụ nhưng chỉ được thế chấp tại một

Mua bán nhà ở

Nội dung bài viết:Mua bán nhà ởĐiểu 94. Giá mua bán nhà ỏgiá mua bán nhà ỏ do các bên thỏa thuận. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá mua bán nhà ở thì không được vượt quá khung giá dó. Mua bán nhà ở Điểu 95. Mua bán nhà ở trả

Điều khoản về đổi nhà ở

Nội dung bài viết:Điều khoản về đổi nhà ởĐiều 109. Đổi nhà ỏ thuộc sở hữu chung1. Việc đổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sỏ hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.2. Trường hợp đổi nhà ở thuộc sở