Thẻ: khu vực phát triển đô thị

Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

Điểu 20. Lựa chọn chủ dầu tư dự ánViệc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điểu 20 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Sau khi được lựa chọn, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quy định chung về quản lý đầu tư phát triển đô thị – P1

Điểu 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnh:Nghị định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị; thực hiện

Khu vực phát triển đô thị – P3

Điểu 8. Về thẩm quyển phê duyệt khu vực phát triển đô thịThẩm quyền phê duyệt khu vực phát triển đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. khu vực phát triển đô thị 3″ width=”476″ height=”317″ /> Khu vực phát triển đô thị Điều 9. Điều chỉnh khu

Dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị

Điểu 40. Quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối vổi các dự án đẩu tư xây dựng công trình trong đô thị1. Dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, Nghị định này và pháp luật có

Khu vực phát triển đô thị – P2

Điểu 11. vể việc thực hiện chuyển quyển sử dụng dất dã được đầu tư xây dựng hạ tẩng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở:1. Tùy theo nhu cầu phát triển đô thị, khả năng huy động các nguồn lực, đề xuất của chủ đầu tư, ủy ban

Khu vực phát triển đô thị – P4

Điểu 15. về thành lập, giải thể Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị1. Các khu vực phát triển đô thị phải có Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị gồm:a) Khu vực phát triển đô thị tại các đô thị có đồ án quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê