Thẻ: luật đất đai

Luật đất đai – Quy định chung – P1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về chế độ sở hữu Đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sờ hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản ly về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyên và nghĩa vụ

Quyền của nhà nước đối với đất đai

Điều 13. quyền của đại diện chủ sở hữu về Đất đai1. Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.2. Quyết định mục đích sử dụng đất.3. Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất.4. Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất.5. Quyết định giá đất.6.

Luật đất đai – Quy định chung – P3

Điều 10. Phân loại ĐấtCăn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:a) đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;b) Đất trồng cây lâu năm;c) Đất rừng sản xuất;d) Đất

Điều tra cơ bản về đất đai

Điều 31. Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính1. Việc đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.2. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện khi có sự thaỵ đổi về hình dạng kích thước