Điều 52. nguồn vốn đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội1. Vốn đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội dươc hình thành từ các nguồn sau dây:a) Tiền thu dược từ việc bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nưốc;b) Trích từ 30% đến 50%