Thẻ: nguồn vốn

Phát triển nhà ở tái định cư – P2

Điều 9. nguồn vốn phát triển nhà ỏ tái định cư1. Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu công trình, trái phiếu Chínhphủ;2. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;3. Vốn có nguồn gốc từ ngân sách

Tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở

Điều 8. tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước 1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện giải ngân khoản cho vay tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng đối với ngân hàng trên cơ sở dư nợ cho vay của ngân hàng đối với khách hàng, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ

Phát triển nhà ở thương mại

Điều 34. Đối tượng và điều kiện tham gia phát triển nhà ở thương mại1. Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đều được quyền tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại.2. Tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư phát triển nhà ở