Thẻ: nhà ở sinh viên

Quản lý việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước – P1

Nội dung bài viết:Điểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bánĐiểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bán 1. Nhà nước không thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các loại nhà sauđây:a) nhà ở công vụ, nhà ở sinh

Quy định về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước – P5

Nội dung bài viết:Điểu 40. Quy định về việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh viên thuộc sỏ hữu nhà nướcĐiểu 40. Quy định về việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh viên thuộc sỏ hữu nhà nước 1. Việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh

Quản lý sử dụng nhà ở sinh viên – P1

Nội dung bài viết:Quản lý sử dụng nhà ở sinh viênĐiểu 16. Đối tượng, điểu kiện dược thuê nhà ở sinh viên1. nhà ở sinh viên chỉ dùng để bố trí cho học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là sinh viên) các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng

Quản lý sử dụng nhà ở sinh viên – P2

Nội dung bài viết:Điểu 21. Phương pháp xác định giá thuê nhà ở sinh viênTổ chức quản lý vận hành nhà ở sinh viênĐiểu 21. Phương pháp xác định giá thuê nhà ở sinh viên 1. Công thức xác định: Trong đó:– Gt: là giá thuê nhà ở cho 1 sinh viên trong 1 tháng