Thẻ: nhà ở thương mại

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P3

Điều 16. hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ỏ xã hội1. Việc mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải được lập thành văn bản theo đúng hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng quy định và ban hành.2. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội theo dự

Phát triển nhà ở tái định cư – P4

Điều 13. Mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư1. Căn cứ kế hoạch phân bổ số lượng nhà ỏ tái định cư đã được phê duyệt, Chủ đầu tư khu nhà ở tái định cư, công trình nhà ở tái định cư được cấp có thẩm quyền lựa chọn quy định

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P2

Điều 6. Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hội1. Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kê’ hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch phát triển khu kinh tế,

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P5

Điểu 12. Cơ chế hỗ trợ, Ưu đãi phát triển nhà ỏ xã hội1. Dự án phát triển nhà ở xã hội dược Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi theo quy định sau đây:a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng

Phát triển nhà ở thương mại

Điều 34. Đối tượng và điều kiện tham gia phát triển nhà ở thương mại1. Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đều được quyền tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại.2. Tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư phát triển nhà ở