Thẻ: nhà ở xã hội

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P3

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiều 16. hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ỏ xã hội1. Việc mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải được lập thành văn bản theo đúng hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng quy định và ban hành.2. Hợp đồng

Phát triển nhà ở xã hội – P1

Nội dung bài viết:Phát triển nhà ở xã hộiĐiều 45. Quỹ nhà ở xã hội1. Nhà nước có cơ chế, chính sách phát triển quỹ nhà ở xã hội để các đối tượng quy định tại Điều 53 và Điều 54 của Luật này thuê, thuê mua.2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân

Hỗ trợ, tạo điều kiện cải thiện nhà ở

Nội dung bài viết:Tạo điều kiện cải thiện nhà ởĐiều 62. Đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hỗ trợ, tạo điểu kiện cải thiện nhà ở1. Người có công với cách mạng.2. Hộ gia đình nghèo ở miền núi hoặc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.3. Hộ gia đình

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P1

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiểu 13. Quy định vể việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 14 của Nghị định này; mỗi hộ

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P1

Nội dung bài viết:Các hình thức phát triển nhà ỏ xã hộiĐiều 4. Các hình thức phát triển nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội là nhà ở được đầu tư xây dựng có sự hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước để cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 14

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P2

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiều 14. Đối tượng, điểu kiện được bố trí nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây:a) Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ƯU

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P2

Nội dung bài viết:Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hộiĐiều 6. Quy hoạch và bố trí quỹ đất dể phát triển các dự án nhà ở xã hội1. Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kê’ hoạch

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P5

Nội dung bài viết:Cơ chế hỗ trợ, Ưu đãi phát triển nhà ở xã hộiĐiểu 12. Cơ chế hỗ trợ, Ưu đãi phát triển nhà ỏ xã hội1. Dự án phát triển nhà ở xã hội dược Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi theo quy định sau đây:a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền