Thẻ: quản lý nhà ở

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P2

Điều 14. Đối tượng, điểu kiện được bố trí nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây:a) Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ƯU đãi người có công với Cách mạng;b) Cán bộ, công

Ủy quyền quản lý nhà ở

Điều 121. Nội dung ủy quyền quản lý nhà ỏ1. ủy quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho người khác thực hiện trách nhiệm chủ sở hữu trong quản lý nhà ở. Nội dung và thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận và được ghi

Quản lý sử dụng nhà ở sinh viên – P1

Điểu 16. Đối tượng, điểu kiện dược thuê nhà ở sinh viên1. nhà ở sinh viên chỉ dùng để bố trí cho học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là sinh viên) các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê để ở trong thời gian