Thẻ: quản lý nhà ở

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P2

Nội dung bài viết:Quản lý, sử dụng nhà ở xã hộiĐiều 14. Đối tượng, điểu kiện được bố trí nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây:a) Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ƯU

Ủy quyền quản lý nhà ở

Điều 121. Nội dung ủy quyền quản lý nhà ỏ1. ủy quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho người khác thực hiện trách nhiệm chủ sở hữu trong quản lý nhà ở. Nội dung và thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận và được ghi

Tổ chức quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước – P2

Nội dung bài viết:Điều 7. Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcĐiều 7. Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 1. Tiếp nhận quỹ nhà ở do các cơ quan có thẩm quyền

Quản lý cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước – P3

Nội dung bài viết:Quản lý cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nướcĐiểu 28. Hợp đổng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước1. hợp đồng thuê nhà ỏ cũ thuộc sở hữu nhà nước phải có các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP

Quản lý sử dụng nhà ở sinh viên – P1

Nội dung bài viết:Quản lý sử dụng nhà ở sinh viênĐiểu 16. Đối tượng, điểu kiện dược thuê nhà ở sinh viên1. nhà ở sinh viên chỉ dùng để bố trí cho học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là sinh viên) các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng