Thẻ: quản lý

Luật nhà ở – Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.Nhà ở theo quy định của Luật này là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các

Quy định chung về quản lý việc sử dụng nhà ở

Điểu 65. Nội dung quản lý việc sử dụng nhà ở1. Lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở.2. Bảo hành, bảo trì, cải tạo, phá dỡ nhà ỏ. Điều 66. Lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở1. Các loại nhà ở phải có hồ sơ và được lưu trữ.2. Chủ sở hữu nhà