Thẻ: quỹ nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội – P1

Điều 45. Quỹ nhà ở xã hội1. Nhà nước có cơ chế, chính sách phát triển quỹ nhà ở xã hội để các đối tượng quy định tại Điều 53 và Điều 54 của Luật này thuê, thuê mua.2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước

Phát triển nhà ở xã hội – P2

Điều 52. nguồn vốn đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội1. Vốn đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội dươc hình thành từ các nguồn sau dây:a) Tiền thu dược từ việc bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nưốc;b) Trích từ 30% đến 50%

Thuê mua nhà ở xã hội

Điểu 105. thủ tục thuê mua nhà ỏ xã hội1. Thuê mua nhà ở xã hội là việc người thuê nhà ở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đang thuê sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ của người thuê trong một thời gian