Thẻ: quyền sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất – P1

Điều 173. quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất1. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.2. Tổ chức được Nhà nước

Luật đất đai – Quy định chung – P1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về chế độ sở hữu Đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sờ hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản ly về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyên và nghĩa vụ

Nội dung về giá đất

Điều 112. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất1. Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:a) Theo mục đích sử dụng đẳt hợp pháp tại thời điểm định giá;b) Theo thời hạn sử dụng đất;c) Phù hựp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng