Thẻ: sở hữu nhà nước

Quản lý việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước – P1

Điểu 24. Quy định về loại nhà ở không thuộc diện được bán 1. Nhà nước không thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với các loại nhà sauđây:a) nhà ở công vụ, nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, trừ trường hợp quy định

Điều khoản về đổi nhà ở

Điều 109. Đổi nhà ỏ thuộc sở hữu chung1. Việc đổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sỏ hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.2. Trường hợp đổi nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu