Thẻ: sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất – P1

Nội dung bài viết:Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đấtĐiều 173. quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất1. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều

Luật đất đai – Quy định chung – P1

Nội dung bài viết:Luật đất đaiĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về chế độ sở hữu Đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sờ hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản ly về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất

Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp – P2

Điểu 4. Việc thực hiện xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phẩn hóa1. Khi xây dựng phương án sử dụng đất, doanh nghiệp cổ phần hóa phải xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Điều

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất – P4

Nội dung bài viết:Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtĐiều 48. Công bố công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tĩnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công

Thu hồi đất, trưng dụng đất – P3

Nội dung bài viết:Thu hồi đất, trưng dụng đất Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc,