Điểu 65. Nội dung quản lý việc sử dụng nhà ở1. Lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở.2. Bảo hành, bảo trì, cải tạo, phá dỡ nhà ỏ. Điều 66. Lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở1. Các loại nhà ở phải có hồ sơ và được lưu trữ.2. Chủ sở hữu nhà