Thẻ: sử dụng

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P3

Điều 16. hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ỏ xã hội1. Việc mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải được lập thành văn bản theo đúng hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng quy định và ban hành.2. Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội theo dự

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội – P2

Điều 14. Đối tượng, điểu kiện được bố trí nhà ỏ xã hội1. nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây:a) Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ƯU đãi người có công với Cách mạng;b) Cán bộ, công

Luật nhà ở – Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.Nhà ở theo quy định của Luật này là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các