Thẻ: tái định cư

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư – P2

Nội dung bài viết:Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cưĐiều 78. bồi thường về Đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tô chức kinh tê, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, CO’ sở

Phát triển nhà ở tái định cư – P4

Nội dung bài viết:Mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cưĐiều 13. Mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư1. Căn cứ kế hoạch phân bổ số lượng nhà ỏ tái định cư đã được phê duyệt, Chủ đầu tư khu nhà ở tái định cư, công trình nhà

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư – P1

Nội dung bài viết:Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cưĐiều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi

Thu hồi đất, trưng dụng đất – P3

Nội dung bài viết:Thu hồi đất, trưng dụng đất Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc,

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư – P3

Nội dung bài viết: Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đấtĐiều 83. hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà

Thu hồi đất, trưng dụng đất – P2

Nội dung bài viết:Thu hồi đất, trưng dụng đất Điều 65. thu hồi đất do chấm dửt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy CO’ đe dọa tính mạng con người1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự