Thẻ: tài liệu

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai – P2

Điều 9. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối vói trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động Đất đai 1. Công tác chuẩn bị (Bước 1)Bao gồm những công việc sau. đây:a) Lập kế hoạch thực hiện;b) Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ,

Quy trình chỉnh lý tài liệu đất đai

Sơ đồ quy trình chỉnh lý tài liệu đất đai tài liệu đất đai” width=”418″ height=”246″ /> 1.1. chỉnh lý tài liệu dạng giấy 1.1.1. Công tác chuẩn bịa) Lập kế hoạch chỉnh lý tài liệu;b) Giao nhận tài liệu, vận chuyển đến nơi chỉnh lý; vệ sinh sơ bộ tài liệu;c) Soạn thảo các