Thẻ: thu hồi đất

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư – P2

Nội dung bài viết:Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cưĐiều 78. bồi thường về Đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tô chức kinh tê, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, CO’ sở

Luật đất đai – Quy định chung – P1

Nội dung bài viết:Luật đất đaiĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về chế độ sở hữu Đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sờ hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản ly về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất

Thủ tục hành chính về đất đai

Nội dung bài viết:Thủ tục hành chính về đất đaiĐiều 195. Các thủ tục hành chính về Đất đai1. Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm:a) Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;b) Thù tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư – P1

Nội dung bài viết:Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cưĐiều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi

Thu hồi đất, trưng dụng đất – P3

Nội dung bài viết:Thu hồi đất, trưng dụng đất Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc,

Thu hồi đất, trưng dụng đất – P1

Nội dung bài viết:Thu hồi đất, trưng dụng đấtĐiều 61. thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninhNhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong các trường hợp sau đây:1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;2. Xây dựng căn cứ quân sự;3. Xây dựng công trình

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư – P3

Nội dung bài viết: Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đấtĐiều 83. hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà