Thẻ: thu hồi đất

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư – P2

Điều 78. bồi thường về Đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của tô chức kinh tê, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, CO’ sở tôn giáo1. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nông nghiệp

Luật đất đai – Quy định chung – P1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về chế độ sở hữu Đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sờ hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản ly về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyên và nghĩa vụ

Thủ tục hành chính về đất đai

Điều 195. Các thủ tục hành chính về Đất đai1. Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm:a) Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;b) Thù tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư – P1

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có

Thu hồi đất, trưng dụng đất – P3

Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiẻm đếm được quy định như sau:a) ủy ban

Thu hồi đất, trưng dụng đất – P1

Điều 61. thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninhNhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong các trường hợp sau đây:1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;2. Xây dựng căn cứ quân sự;3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công

Bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư – P3

Điều 83. hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm