Thẻ: thuê nhà

Phát triển nhà ở xã hội – P2

Điều 52. nguồn vốn đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội1. Vốn đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội dươc hình thành từ các nguồn sau dây:a) Tiền thu dược từ việc bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nưốc;b) Trích từ 30% đến 50%

Quản lý sử dụng nhà ở sinh viên – P1

Điểu 16. Đối tượng, điểu kiện dược thuê nhà ở sinh viên1. nhà ở sinh viên chỉ dùng để bố trí cho học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là sinh viên) các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê để ở trong thời gian