Thẻ: tiêu chuẩn thiết kế

Phát triển nhà ở xã hội – P1

Điều 45. Quỹ nhà ở xã hội1. Nhà nước có cơ chế, chính sách phát triển quỹ nhà ở xã hội để các đối tượng quy định tại Điều 53 và Điều 54 của Luật này thuê, thuê mua.2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước

Phát triển nhà ở thương mại

Điều 34. Đối tượng và điều kiện tham gia phát triển nhà ở thương mại1. Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đều được quyền tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại.2. Tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư phát triển nhà ở

Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội – P3

Điểu 7. tiêu chuẩn thiết kế nhà ỏ xã hội1. Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định sau đây:a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các đô thị thì tiêu chuẩn thiết kế nhà